Terug naar boven

Toeristische info

De Landschapscanon van Het Groene Woud heeft mede als doelstelling om de landschapsgegevens uit deze canon daadwerkelijk beleefbaar te maken. Daarom is op deze website van de canon ook toeristische informatie te vinden over de gemeenten (met daaraan gelinkt de betreffende casussen uit de canon) en de natuurgebieden in Het Groene Woud.

Er zijn voor wat betreft de toeristische informatie keuzes gemaakt, gebaseerd op een al dan niet aanwezige relatie met de landschapsgeschiedenis van Het Groene Woud. Voor meer toeristische informatie verwijzen wij graag naar de websites van Het Groene Woud en VVV Het Groene Woud.

 

Niets uit deze webpublicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
De landschapscanon van Het Groene Woud is met de grootste zorg samengesteld. Voor zover mogelijk zijn alle auteursrechten volgens de wettelijke bepalingen geregeld. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.
Dit project is tot stand gekomen met financiële steun van de Provincie Noord-Brabant, Streekfonds Het Groene Woud en Stichting Streekhuis Het Groene Woud.