Terug naar boven

Periodisering

Paleolithicum = Oude Steentijd

Pleistoceen: 126.000 jaar geleden tot 11.800 geleden

Weichselien: laatste IJstijd

Holoceen: ca. 11.800 jaar geleden - heden

Mesolithum = Midden-Steentijd: ca. ca. 9.200 voor Christus tot ca. 4.900 voor Christus

            - Vroeg-Mesolithicum: ca. 9.200-8.600 en ca. 9.200-7.500

            - Midden-Mesolithicum ca. 8.600-7.800 en ca. 7.500-6.500

            - Laat-Mesolithicum: ca. 7.800-6.500/5.500 BP en ca. 6.500-5.300/4.400 cal

De lang doorlopende einddatum heeft te maken met het feit dat de overgang naar het Neolithicum zich niet overal gelijktijdig heeft afgespeeld.

Neolithicum = Nieuwe Steentijd : ca. 4.900 voor Christus tot ca. 2.000 voor Christus

            - Vroeg-Neolithicum ca. 4.900-4.200

            - Midden-Neolithicum ca. 4.200-2.900

            - Laat-Neolithicum ca. 2.900-2.000

Bronstijd: ca. 2.000 tot 800 voor Christus

IJzertijd: 800-50 voor Christus (tot komst Romeinen)

 

Niets uit deze webpublicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
De landschapscanon van Het Groene Woud is met de grootste zorg samengesteld. Voor zover mogelijk zijn alle auteursrechten volgens de wettelijke bepalingen geregeld. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.
Dit project is tot stand gekomen met financiële steun van de Provincie Noord-Brabant, Streekfonds Het Groene Woud en Stichting Streekhuis Het Groene Woud.