Terug naar boven

Boek canon bestellen

Het verhaal van de Landschapscanon Het Groene Woud is vervat in het boek ‘Het Groene Woud. Ontwikkeling van landschap, natuur en bewoning’. Auteur van het boek is Jan van der Straaten.

Dit boek is verkrijgbaar via Pictures Publishers. De prijs van het boek is € 29,95.

Het boek kan ook per e-mail besteld worden via info@picturespublishers.nl. Graag hierin de volgende gegevens opnemen: titel van het boek, het aantal boeken, uw naam, telefoonnummer en adres.

Pictures Publishers is voor vragen bereikbaar via 0183-307098.

Niets uit deze webpublicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
De landschapscanon van Het Groene Woud is met de grootste zorg samengesteld. Voor zover mogelijk zijn alle auteursrechten volgens de wettelijke bepalingen geregeld. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.
Dit project is tot stand gekomen met financiële steun van de Provincie Noord-Brabant, Streekfonds Het Groene Woud en Stichting Streekhuis Het Groene Woud.